Algemene voowaarden

Artikel 1: definities
Trainer: De ondernemer Tatyana Draijer of een door haar aan te wijzen derde.
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.
 
Artikel 3: Tatyana Draijer - BodyFlat
De ondernemer: BodyFlat Personal Training
Kvk nummer: 76266419
BTW nummer: NL003067761B13
Adres: Van Dalenlaan 356, 2082VP, Santpoort-Zuid
Bankrekening: NL74ABNA0609985280
Website/email: www.bodyflat.nl/ tatyana@bodyflat.nl
 
Artikel 4: De overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant(en).
Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.
 
Artikel 5: Annulering Trainingssessie
Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. In groepstrainingen zal de training bij minder dan 4 personen niet doorgaan. Ook bij groepstraining is uiterlijk 24 uur annulering verplicht. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een Trainingssessie of Small group training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 
Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid
Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. In het geval van Small group trainingen kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de resterende maand.
 
Artikel 7: Tarieven en betalingen
De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW en betreft 4 of 10 rittenkaarten. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging
De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 
Kwaliteitsvoorwaarden Personal Training
• Bij BodyFlat Personal Training staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.
• De 1-1 trainingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer. Je werkt met 1 hoofdtrainer maar het kan voorkomen dat je met een collega traint.
• De trainingen staan zoveel mogelijk gepland op de momenten dat de klant wil trainen.
• Elke training staat in belang van de uiteindelijke doelstelling. Een training binnen BodyFlat Personal Training staat voor 45 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan je uiteindelijke doelstelling.
• De trainer probeert een sfeer te creëren waarbij de klant het gevoel moet krijgen dat elke situatie bespreekbaar is.
• Naast kwaliteit op trainingsvlak bieden wij kwaliteit op persoonlijk vlak. Dit betekent voor ons dat de klant een luisterend oor kan verwachten, maar niet dat de trainer overal een oplossing voor heeft. Wij stellen ons voor als Personal Trainer, een trainer/coach die je traint om je fysieke doelstelling te bereiken en als iemand die je mentaal bijstaat.
• Wij kunnen geen oplossing bieden voor fysieke blessures. Hiervoor verwijzen we je naar een fysiotherapeut of huisarts.
• De klant mag specifiek voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan wat we hanteren. Wij schrijven geen hele gedetailleerde persoonlijke voedingsplannen uit maar hebben hier wel als voorbeeld zeer nauwkeurig en kwalitatief standaard voorbeelden van. Indien nodig verwijzen wij naar een dietist.
 
Kwaliteitsvoorwaarden Small Group Training
• Bij BodyFlat Personal Training staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.
• De small group training binnen BodyFlat Personal Training worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer.
• De training heeft als doelstelling om het cardiovasculair vermogen in combinatie met kracht te verbeteren.
• Binnen de les mag je er vanuit kunnen gaan dat de trainer in alle redelijkheid in staat is om binnen de les, indien nodig, de oefeningen aan te passen zodat deze voor bijna elk individu uitvoerbaar zijn.
• Klant mag van de trainer verwachten dat de trainer naast het leiden van de training ook het individu coacht in het gebruik van de juiste gewichten. Echter achten wij de klant zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gewichten. Wanneer iets te makkelijk of moeilijk is verwachten wij dan ook van de klant dat hij/zij dit zelf aangeeft.
• De trainer observeert, constateert en handelt hier naar. Hiermee bedoelen we dat de klant er vanuit moet kunnen gaan dat indien een oefening niet op correcte of veilige wijze wordt uitgevoerd dat de klant hierop wordt gecorrigeerd.
• Klant mag tevens verwachten dat we basis voedingsadvies geven. Indien er tijd en ruimte voor is tijdens de les, dan mag dit tijdens de les. Vragen per mail of telefoon zullen we ook tevens altijd beantwoorden.